FAPAC

El MUCE a Girona i Salt proposa Pacte Local per la segregació

El MUCE a Girona i Salt proposa un Pacte Local per la Segregació Escolar amb un decàleg de mesures que inclou establir un màxim d'alumnat amb necessitats especials per centre, oferir acompanyament a les famílies o reimplantar l'Oficina Municipal d'Escolarització. 
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
PER UN PACTE LOCAL CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
 
Segons el darrer informe del Síndic de Greuges, la ciutat de Girona es troba entre les 10 ciutats de més de 10.000 habitants amb més segregació escolar interna  de Catalunya. En aquest darrer informe la Sindicatura denuncia que hem passat una dècada perduda  per la manca d’avenços estructurals significatius i per la manca de voluntat real per part de les administracions en la reducció dels desequilibris en la composició social dels centres educatius. 
 
Així doncs, arrel de l’acte “Recomanacions i propostes de la Sindicatura de Greuges contra la Segregació Escolar”, on se’ns va explicar que la Sindicatura està impulsant un PACTE NACIONAL CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR, recollint la proposta que fa el mateix Síndic de “ Fomentar el disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segregació escolar” i amb l’acord dels participants a l’acte, el MUCE de Girona i Salt proposa un PACTE LOCAL CONTRA LA SEGREGACIÓ  a Girona. 
 
Com a base per iniciar aquest Pacte local contra la Segregació Escolar, el MUCE (que agrupa FAPAC, MRP, USTEC·STEs, CC.OO, FETE-UGT, SEPC) proposa aquest Decàleg de Mesures: 
 
1. Màxim d’alumnat de NEE per centre
·Establir una proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques als centres de la ciutat com preveu l’article 48.1 de la LEC.
 
2. Reserva de places NEE
·Utilitzar activament la reserva de places com a instrument d’escolarització equilibrada d’alumnat.
·Allargar la vigència de la reserva de places fins a l’inici de curs. 
·Fer la detecció prèvia abans de les preinscripcions, amb criteris compartits i dimensionar la reserva de places al volum d’alumnat de NEE.
 
3. Ampliacions de ràtio i eliminacions de grup
·Evitar les ampliacions de ràtio quan hi ha centres amb vacants.
.Establir una reducció de ràtios de totes les escoles d’un sector o municipi per promoure una distribució més equilibrada de la matrícula.
·Promoure que les supressions de grups es facin en l’oferta inicial tant en la pública com en la concertada. 
 
4. Punts complementaris
·Facilitar que Centres de composició social desfavorida puguin atorgar punts complementaris per atreure demanda.
. Atorgar punts complementaris per accedir de forma grupal a centres.
 
5. Reimplantar l’OME
·Reimplantar l’Oficina Municipal d’Escolarització, amb totes les seves competències, per tal de reforçar el paper dels òrgans de garantia del procés i el control de les irregularitats.
. Centralitzar les preinscripcions fora termini per la seva distribució equilibrada i limitar l’escolarització de la matrícula fora termini d’alumnat NEE en determinats centres amb una elevada concentració de problemàtiques socials.
. Dur a terme portes obertes no competitives i fomentar experiències de treball integrat entre centres.
·Facilitar els desplaçament de l’alumnat, a partir de les línies de bus urbà, en clau d’atendre millor les necessitats d’escolarització de forma equilibrada. 
 
6. Adscripcions de primària a secundària
. Enfortir la continuïtat educativa entre les escoles i instituts a través de les adscripcions amb d’itineraris clarament definits, tot evitant que hi hagi escoles amb una demanda feble o socialment desafavorida amb instituts de semblant tipologia.
. Revisar si les adscripcions de primària a secundària de la ciutat de Girona, reuneixen aquestes característiques. 
 
7. Acompanyament de famílies
· Vetllar per donar a les famílies una informació ajustada als seus drets i a la transparència del règim de quotes i activitats. 
. Desenvolupar actuacions d’acompanyament grupal de les famílies d’alumnat de les escoles bressol i d’escoles de primària amb una composició social desafavorida. 
· Accions per conscienciar les famílies i els centres escolars de preservar l’equitat del sistema educatiu com a bé comú.
·Fomentar els programes de dinamització i participació de les famílies
 
8. Ajuts i beques
·Regular el servei de menjador  per tal de donar compliment a una forquilla de preus i que es disposi d’ un sistema de beques que en garanteixi plenament l’accés.
·Establir una convocatòria d’ajuts per garantir l’accés en igualtat d’oportunitats a les activitats complementaries tal com estableix la LEC.  Revisar la convocatòria i resultats del  programa “Igualtat d’Oportunitats”. 
·Suport i implicació municipal en els programes d’activitats extraescolars que promoguin la inclusió.  
 
9. Projectes Educatius Inclusius i Comunitaris
·Vetllar per tal que els centres educatius estableixin projectes educatius compromesos amb la inclusió de la diversitat social del seu entorn. 
·Oferir als centres, especialment els que tenen una composició social desfavorida, projectes educatius que homologuin les oportunitats educatives en l’àmbit pedagògic (lectura, llengües, informàtica, robòtica, música, plàstica...) i contribuir a mantenir-los.
·Promoure activitats extraescolars inclusives vinculades als Plans Comunitaris.
 
10. Comissió de seguiment i valoració de tota mesura des de l’equitat
· Vetllar l’acompliment i l’efectivitat de les mesures acordades per les institucions i entitats, a través d’ una comissió de seguiment del Pacte Local contra la segregació. Es convocarà dos vegades a l’any i farà públiques els seus acords i auditories.
· Incorporar indicadors d’equitat a totes les mesures d’escolarització i socio-educatives de la ciutat, i integrar-ne la valoració a la comissió de seguiment.
 
 
Algunes consideracions:
 
1. Es presenta una proposta de Pacte Local per la ciutat de Girona. A Salt estan en un procés de diagnosi per tal d’elaborar conjuntament un Pla Educatiu de ciutat. Les entitats recolliran aquestes propostes per tal de valorar en quina mesura s’han d’incloure en aquest Pla Educatiu de Salt. 
 
2. La pràctica totalitat de les propostes presentades són recomanacions de la Sindicatura de Greuges contingudes en els seus Informes sobre la “Segregació Escolar a Catalunya”. També inclou les línies de treball del Procés deliberatiu entorn a la Planificació Educativa de Girona.
 
3. Així mateix, moltes d’aquestes propostes o equivalents, ja estaven contingudes en l’acord del CEM de Girona de 28 de gener de 2009 “Mesures Educatives per a la  millora de l’èxit escolar i la cohesió social”. Per tant, es pot afirmar que ja es parteix d’un acord previ.
 
4. Som conscients que aquestes mesures, per si soles, no capgiraran del tot la situació de Segregació Escolar ni de desigualtats educatives sinó van acompanyades d’una ferma voluntat política contra la Segregació Escolar al llarg del temps i de la implicació de totes les parts i agents educatius.
 
5. Esperem que l’Ajuntament de Girona, fruit de la rellevància que sap que té aquesta problemàtica a la ciutat i la urgència de prendre mesures, convoqui en breu una Taula de Treball àmplia per fer efectiu el Pacte Local contra la Segregació Escolar a Girona.
 
 
                                                                                                                                     
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats