FAPAC

Places escolars: La FaPaC reclama que no es vulnerin drets

La FaPaC reclama que no es vulneri el dret que tenen les famílies del districte de Gràcia de Barcelona a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili. La federació crida a les famílies afectades que s'hi neguin a escollir una escola concertada.

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC reclama que no es vulneri el dret que tenen les famílies del districte de Gràcia a obtenir una plaça escolar pública prop del seu domicili

  • La FaPaC fa una crida a totes les famílies que no han obtingut cap plaça pública a negar-se a escollir una escola concertada perquè l’administració ha de prendre totes les mesures necessàries perquè els infants tinguin una plaça 100% gratuïta i no religiosa.
  • Sol·licitem la creació dels bolets necessaris que permeti a totes les famílies tenir una plaça pública prop del seu domicili que respecti la ràtio màxima establerta per llei.
  • La federació exigeix al Consorci d’Educació de Barcelona que de forma urgent informi a les famílies de la plaça assignada que en qualsevol cas ha de respectar el criteri de proximitat i la ràtio màxima de 25 alumnes per aula.

 

Barcelona, 24 de maig 2018

 

La manca de planificació del Departament d’Ensenyament de l’escola pública versus l’escola privada concertada que la FaPaC porta molt temps denunciant s’està fent palesa en el procés de preinscripció per al curs escolar 2018-2019 arreu de tota Catalunya.

Les famílies estan dient ben alt i ben clar què volen escollir: escullen escola pública de proximitat!!!

Les famílies del Districte de Gràcia de Barcelona escullen escola pública de proximitat

Des de la FaPaC reconeixem l’esforç del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) en els darrers tres anys amb la construcció de sis escoles públiques, 3 instituts-escola públics i 2 instituts públics, però malauradament aquest esforç ha estat insuficient, segueixen faltant places públiques mentre en sobren a la concertada, tot i l’aposta ferma del Departament d’Ensenyament per privatitzar l’educació.

Les famílies del Districte de Gràcia han decidit plantar-se: volen la millor educació per als seus fills i filles i saben que aquesta només és possible a l’escola pública. Per aquest motiu han escollit escola pública de proximitat al seu domicili.

Les demandes de les famílies de Gràcia:

1) Les famílies demanen que s’ofereixin totes les places disponibles en totes les escoles públiques del Districte i que l’assignació de l’alumnat es realitzi utilitzant el criteri de la proximitat del domicili i la ràtio màxima de 25 alumnes per aula.

L’article 7 Decret 75/2007, de 27 de març, sobre el procediment d’admissió d’alumnes als centres públics estableix que és un criteri de prioritat en l’admissió de l’alumnat la proximitat del domicili de l’alumne o alumna.

L’article 157.1.a) de la Llei Orgànica d’Educació marca que la ràtio màxima d’alumnes per aula és de 25 per a l’educació primària i de 30 per a l’educació secundària obligatòria. Així mateix, el Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, en el seu article 11 i 12 es pronuncia en els mateixos termes. D’altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya autoritza al Departament d’Ensenyament, de manera excepcional i motivada, un increment de la ràtio per aula fins al 10% exclusivament per a atendre necessitats immediates d’escolarització d’alumnes d’incorporació tardana (matrícula viva).

Per l’anterior, les famílies demanen que no es vulneri el seu dret a tenir una plaça pública el més propera possible al seu domicili i que es respecti la ràtio màxima de 25 alumnes per aula.

2) Si després d’haver realitzat l’assignació de places respectant els criteris anteriors, com a conseqüència de la manca de planificació de l’escola pública al llarg dels anys, no és possible assignar a tots els nens i nenes una plaça pública propera al seu domicili, les famílies del barri de Gràcia sol·liciten al CEB la creació dels bolets necessaris que els permeti tenir una plaça pública prop del seu domicili que respecti la ràtio màxima establerta per llei, amb el compromís ferm del CEB de posar tots els mitjans, materials i humans, que garanteixin una correcta escolarització i un pla de xoc per solucionar la manca de places públiques a curt termini.

Les famílies demanen també que no s’utilitzin els bolets per prioritzar escoles en relació al projecte educatiu. Entenent la llibertat d’elecció de centre com el dret de les famílies a tenir una plaça pública prop del seu domicili que els permeti fer xarxa i comunitat perquè l’educació dels seus fills i filles no acaba a l’escola, sinó que continua en tots els espais del barri.

3) Les famílies no volen ser desplaçades a escoles privades concertades. Saben que no els poden obligar a pagar per l’escolarització dels seus fills i filles. Saben que  tenen el dret fonamental a que l’escolarització dels seus fills sigui 100% gratuïta. Volen anar a una escola que no es prioritzi cap confessió religiosa per sobre de l’altra i saben que no els poden obligar a escolaritzar als seus fills i filles a una escola privada concertada religiosa.

L’article 27 de la Constitució espanyola estableix que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït i que els poders públics han de garantir el dret de les famílies a que els seus fills i filles rebin la formació moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions. Així doncs, és un dret fonamental rebre una educació laica.

L’article 4 de la Llei Orgànica d’Educació també estableix que l’ensenyament bàsic és gratuït i l’article 88 de la mateixa llei disposa que per garantir la possibilitat d’escolaritzar tots els alumnes sense discriminació per motius socioeconòmics, es prohibeix imposar a les famílies l’obligació de pagar cap tipus de quota ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica, per part de les famílies dels alumnes. En el mateix sentit es pronuncia la Llei d’Educació de Catalunya quan en l’article 43 estableix el principi de gratuïtat per als llocs escolars dels ensenyaments obligatoris, d’educació infantil de segon cicle i d’educació post-obligatòria pre-universitària. I l’article 50 ens diu que l’administració educativa ha d’assegurar els recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts, sense que es pugui imposar l’obligació de fer aportacions econòmiques, ni es pot vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap servei escolar addicional que requereixi aportacions econòmiques de les famílies, tal i com succeeix a l’escola concertada quan s’exigeix el pagament de la sisena hora, entre altres quotes.

 

Les famílies de Gràcia exigeixen transparència al Consorci d’Educació de Barcelona

Les famílies han demanat, a través de la FaPaC, ser informades de quina ha estat la seva plaça assignada en data 31 de maig. Volen saber si han estat assignades en alguna de les opcions que van emplenar en la preinscripció i volen saber a quina exactament.

Segons ha informat el CEB a les famílies, aquesta informació no la sabran fins al dia 12 de juny. Des de la FaPaC s’ha demanat al CEB que ens confirmin que aquesta informació és certa i s’han demanat les dades de preinscripció disponibles fins a dia d’avui.

La FaPaC no ha rebut resposta del CEB i ens preocupa que la informació pública s’utilitzi estratègicament per limitar la possibilitat de reclamació de les famílies i també de la FaPaC per controlar que l’assignació es realitza de forma adequada i respectant els criteris legalment establerts.

D’altra banda, les famílies i la FaPaC es mostren greument preocupades pel tràmit establert d’ ”Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació” que està previst del 31 de maig al 4 de juny (cap de setmana inclòs). Ens preocupa que aquest tràmit s’utilitzi per fer pressió a les famílies per escollir una escola concertada coaccionats per la por de quedar-se sense plaça pública.

Des de la FaPaC fem una crida a totes les famílies que no han obtingut cap plaça pública a negar-se a escollir un escola concertada.Recordem a totes les famílies que el sistema no els pot deixar sense una plaça i que l’administració haurà de prendre totes les mesures necessàries per tal que els nens i nenes tinguin una plaça 100% gratuïta i no religiosa.

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats