FAPAC

La FaPaC presenta les línies d’actuació fonamentals pel curs 2018-2019

Aquest curs escolar 2018-2019, la FaPaC està decidida a treballar intensament per aconseguir tres objectius cabdals en matèria de política educativa.

 

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC presenta les línies d’actuació fonamentals en matèria de política educativa pel curs 2018-2019

 

 • Més places públiques d’acord amb les necessitats i preferència de les famílies per l’educació pública
 • L’aplicació de la normativa vigent sobre educació inclusiva
 • Regular el servei de menjador escolar perquè sigui una part elemental del sistema educatiu públic

 

Barcelona, 27 de setembre 2018

Aquest curs escolar 2018-2019, la FaPaC, federació que aplega a més de 2.350 AMPA/AFA de tota Catalunya, està decidida a treballar intensament per aconseguir tres objectius en matèria de política educativa: que la planificació de l’oferta de places públiques es faci d’acord amb les necessitats d’escolarització i la preferència de les famílies per l’educació pública, que l’educació inclusiva esdevingui una realitat, i que el servei de menjador escolar sigui una part fonamental del sistema educatiu públic.

 

Més places públiques

Des de la FaPaC exigim al Departament d’Ensenyament que aquest curs planifiqui l’oferta de places públiques d’acord a les necessitats i preferències d’escolarització que tenen les famílies a favor de l’escola pública. Com ja vam denunciar durant el període de preinscripció del curs 2018-2019, tot i que les famílies aposten per l’educació pública, el Departament segueix reduint els grups de P3 i creant places de 1r d’ESO molt per sota de la demanda, i planifica les places concertades molt per sobre de les necessitats d’escolarització.

En conseqüència, tot i que Ensenyament parla de què el percentatge d’alumnat a la pública augmenta més que a la concertada, hi ha un 4% de l’alumnat que es veu obligat a marxar a un institut privat concertat en el pas de primària a secundària per la manca d’oferta pública.

En aquesta línia, Segons les dades del Consorci d’Educació de Barcelona, la preferència de les famílies de la ciutat de Barcelona indicada en les sol·licituds de P3 ha estat del 50,5% pública i un 49,5% concertada. Degut a la manca de places públiques per cobrir la demanda, finalment s’han matriculat un 49,5% dels alumnes en l’escola pública i 50,5% en la privada concertada. Això suposa que 131 alumnes han hagut d’anar a l’escola privada concertada quan la voluntat de les seves famílies era escola pública.

Aquesta pràctica s’ha de revertir de forma immediata si no volem que l’educació passi de ser un dret fonamental, que s’ha de garantir en igualtat de condicions, a un privilegi que només gaudeix una part de la ciutadania en la seva plenitud. Això implica que el Govern de la Generalitat té l’obligació d’advocar per ampliar l’oferta pública, reduir la dotació de concerts educatius i avançar el canvi de titularitat dels centres privats concertats amb baixa demanda com a mecanisme per combatre la segregació de l’alumnat per motius socioeconòmics, religiosos i de gènere.

En aquest sentit, instem a l’Administració educativa a fer ús del dret de tanteig i retracte que preveu el Codi Civil de Catalunya i que constitueixen un dret d’adquisició preferent de béns immobles per a l’Administració davant d’altres interessats. A més, la garantia del dret a l’educació pública és una obligació del Departament d’Ensenyament i, per tant, l’adquisició de béns immobles necessaris per poder garantir aquest dret té la seva justificació en una causa d’utilitat pública i interès social, pel que el mecanisme de l’expropiació forçosa quedaria plenament justificat.

D’altra banda, considerem que per a poder crear més places públiques de qualitat s’hauria de recuperar la inversió en educació pública que es va perdre en l’inici de la crisi econòmica. Entenem que aquesta partida s’hauria d’augmentar fins a dedicar, com a mínim, el 6% del PIB en despesa educativa, com preveu la Llei d’Educació de Catalunya. Des de la FaPaC creiem que això és possible si, progressivament, es disminueix la inversió en educació privada concertada. Per aquest motiu, demanem transparència al Departament per saber quin és el cost real de l’educació privada concertada que paguem entre tota la ciutadania.

Les mesures de la FaPaC per treballar en aquesta línia són:

 • Una nova àrea tècnica, l’Observatori de Dades, que hem creat per a demanar, tractar i analitzar les dades que afecten l’educació pública per a poder tenir una radiografia amb dades de la situació de l’educació arreu de tot el territori.
 • També treballarem intensament per trobar sinergies amb altres grups i entitats per fer una oposició conjunta a la dinàmica privatitzadora que segueix des de fa molts anys el Departament d’Ensenyament.
 • Tenim prevista, un any més, realitzar una campanya per la preinscripció escolar del curs 2019-2020.

 

Per una educació inclusiva real i efectiva

Aquest curs des de la FaPaC també treballarem per tal que d’una vegada l’educació inclusiva sigui una realitat a Catalunya.

Malgrat l’entrada en vigor del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, que implica que els alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) s’han d’escolaritzar als centres educatius ordinaris, la FaPaC ha detectat dos problemes cabdals. En primer lloc, que l’aplicació del Decret està subjecte a la partida pressupostària i no s’ha fet cap esforç en aquesta direcció per garantir la seva aplicació. En segon lloc, Ensenyament tampoc està treballant per canviar la visió assistencialista que té Catalunya envers les Necessitats Educatives Específiques. El Departament, per tant, no concep l’educació inclusiva com una oportunitat de tenir una educació pública de més qualitat, sinó que entén que tenir alumnat amb NEE a les aules públiques té un cost econòmic que cal evitar.

Això ho demostra el fet que la xarxa pública encara no està suficientment proveïda de professionals especialitzats, incomplint de manera flagrant el mateix Decret d’Inclusiva que obliga a l’Administració traspassar tots els recursos humans i materials de les escoles d’educació especial cap a l’escola pública ordinària. Si acceptem l’anunci d’Ensenyament d’aquest any (690 nous docents), la plantilla de professorat ha augmentat només un 1% respecte de l’any anterior. Això és del tot insuficient si tenim en compte que s’ha de complir el decret d’educació inclusiva i que, a més, cada any tenim més alumnat a la xarxa pública. A més, tots els mecanismes administratius que haurien de funcionar per tal de vetllar per la identificació i seguiment dels alumnes amb NEE són complexes i, a més, el personal que hi treballa estan desbordats, com és el cas dels EAP.

Paradigmàticament, el Departament d’Ensenyament, a part dels concerts educatius, aquest mes d’agost ha atorgat subvencions per valor de més de 17 milions d’euros (17.813.613,17€) a l’escola privada concertada per proveir de professorat per atendre alumnes amb NEE o d’entorns socioeconòmics desfavorits.

Un altre assumpte clau és l’accés al servei de menjadors escolars de l’alumnat amb NEE. Sobre això, el Departament no garanteix la dotació d’especialistes d’educació especial en horari de menjador que hauria de garantir de forma obligatòria –d’acord a la normativa vigent sobre educació inclusiva- per atendre aquest alumnat als centres ordinaris.

La FaPaC denuncia que això suposa una vulneració del principi d’igualtat i no discriminació als alumnes amb NEE escolaritzats als centres ordinaris i, per tant, que l’Administració és responsable de la vulneració dels drets fonamentals d’aquells alumnes que queden expulsats del sistema educatiu públic. És responsable perquè, a més, des de fa més d’una dècada, és conscient de la manca de personal especialitzat durant el servei de menjador als centres ordinaris, i és coneixedora del greuge comparatiu entre aquests centres i els centres privats d’educació especial.

Per l’anterior, la FaPaC s’ha proposat abordar l’educació inclusiva de forma integral i hem previst:

 • Seguir endavant amb la campanya “Escola inclusiva, menjadors inclusius” que té com a objectiu reclamar al Departament d’Ensenyament que es faci càrrec del personal especialitzat necessari perquè cap alumne sigui expulsat del menjador escolar o que el cost d’aquests professionals recaigui sobre les famílies afectades o sobre el cost total del servei de menjador. El 17 d’octubre organitzem un acte on mitjançant un vídeo donarem a conèixer testimonis que estan patint aquesta injustícia i explicarem quines són les següents passes a seguir en el marc de la campanya. Estem disposades arribar als tribunals si l’Administració no es fa responsable de la seva obligació.
 • El 26 d’octubre organitzem una jornada sobre “Educació intercultural: la qüestió religiosa”. Des de la FaPaC entenem que la interculturalitat també forma part de l’educació inclusiva i, per aquest motiu, hem decidit començar a abordar aquest tema.
 • El mes de març celebrarem el primer curs anual des de la FaPaC que durarà 15 dies i que tractarà sobre l’educació inclusiva per abordar-la des d’una visió integral. El curs anirà adreçat a tota la societat i, en particular, a la comunitat educativa, inclòs el professorat.

 

El sistema públic de menjador escolar

Un altre dels assumptes clau d’aquest curs 2018-2019, i que requereix una resposta immediata i unitària, és el Decret de menjadors que pretén aprovar aquest Govern. La FaPaC entén la necessitat de regular el servei de menjador escolar, però no permetrem que es consolidi, mitjançant un Decret, l’externalització i privatització de l’alimentació dels nostres fills i filles en el temps de migdia.

Portem molts anys treballant per definir el model de servei de menjador que han de tenir les escoles i instituts públics de Catalunya. El menjador escolar s’ha d’emmarcar en el dret a l’educació pública  i, per tant, ha de ser universal i gratuït. Això implica una gestió directa per part de l’Administració. Mentre això no sigui possible, les famílies han de poder gestionar aquest servei, ja que són l’únic actor privat que no pretén treure’n un rèdit econòmic.

Ja hem exposat els motius que porten a la FaPaC a rebutjar la proposta de Decret d’Ensenyament, ja que els vam fer públics el passat 12 de setembre en la publicació de la Carta que li vam fer arribar al Conseller en relació a aquest tema, però creiem necessari recordar-los:

 • El Departament d’Ensenyament no està pensant en un model de servei menjador sostenible en el temps ni emmarcat en el dret fonamental a l’educació i a l’alimentació, sinó que busca l’externalització i privatització de la seva gestió i funcionament sota criteris economicistes.
 • Es concep el servei menjador com un servei “complementari” a l’educació, quan la FaPaC considera que és part integral del sistema educatiu públic.
 • No es considera el temps de migdia com a temps educatiu.
 • Sota aquest Decret, Ensenyament ignora la demanda de les famílies, realitzada a través de la FaPaC, on demanàvem que les AMPA/AFA es puguin encarregar de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l’efecte pel Departament,quan la universalitat i gratuïtat del servei menjador no es pugui garantir de forma immediata.
 • La FaPaCdefensa la gestió directa del servei per part de l’Administració, i lamenta la complexitat i la manca de transparència a la qual ens sotmet a les famílies en tot l’entramat de delegacions competencials en diferents òrgans administratius. 
 • El Decret continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses, cosa que permet queels menús s’elaborin a qualsevol part del món i molts mesos abans de ser consumits per l’alumnat.
 • L’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) queda exclòs del servei de menjador.
 • Les ràtios de monitor-alumne que preveu el Decret durant el servei menjador són molt elevades i insosteniblesper poder atendre l’alumnat de forma adequada.

El motiu que la conselleria esgrimeix per privatitzar el servei de menjador és que la Llei de Contractes del Sector Públic així ho exigeix. La FaPaC va fer un informe denunciant que és fals l’argument de l’Administració pel qual s’aposta per la privatització del servei de menjador perquè la nova llei de contractes del sector públic no permet que les AMPA/AFA gestionin aquest servei. Durant el curs 2017-2018 vam fer arribar aquest informe al conseller i vam demanar que ens entreguessin un altre informe amb arguments jurídics per sustentar les seves afirmacions. Després de més de 6 mesos esperant-lo, ahir en la reunió mantinguda amb el Director General d’Atenció a la Família i a la Comunitat educativa, Ramon Simón, se’ns va lliurar un informe que data del 9 de juliol de 2018. És a dir, el Departament estava en disposició d’aquest informe una setmana abans de la reunió que la FaPaC va mantenir sobre aquest tema aquell mateix mes.

Ara la FaPaC l’ha d’estudiar i ha de veure si realment el servei de menjador només es pot prestar via contractació pública, tal com assegura el Departament. Us informem que hem concretat una altra reunió pel dia 9 d’octubre per acabar de discutir aquest tema. Tanmateix, la FaPaC està disposada a arribar fins al final per tal que la prestació del servei de menjador escolar no quedi supeditada al règim de contractació pública, ja que coneixem els resultats d’aquesta experiència i hem constatat que afecta directament a la qualitat del servei.

Mesures de la FaPaC en aquesta línia:

 • Reunió el dia 4 d’octubre a les 19h a la seu de la FaPaC per aconseguir una posició unitària de tots els agents implicats i pactar les accions a seguir.
 • Ens estem reunint amb tots els grups parlamentaris. De moment ja ho hem fet amb Junts per Catalunya i el PSC. El dia 8 d’octubre ens reunirem amb Catalunya en Comú Podem. De moment dos dels grups parlamentaris han entès el nostre posicionament i han considerat que el que la FaPaC planteja és lògic.
 • Estem realitzant un informe sobre l’articulat de l’esborrany del Decret que farem públic en els pròxims dies.

 

Identificar les causes de la segregació escolar per poder combatre-la

Des de la FaPaC considerem que, si s’aborden els tres problemes que hem plantejat, es podrà fer un gran pas per combatre la segregació escolar a Catalunya. Per tant, és important identificar les causes que la fan present als centres educatius si es té la voluntat d’eradicar-la. Entenem que la segregació és una conseqüència del tipus de política educativa que ha defensat el Govern català al llarg dels últims anys i que consisteix a apostar per l’educació concertada en detriment de l’educació pública.

El dret a l’educació és un dret fonamental i, per tant, està subjecte al principi d’igualtat i no discriminació. És l’Administració qui ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats en matèria educativa, sense que estiguin sotmeses a contraprestació econòmica. L’Administració ha de garantir que l’escola pública sigui una opció per a tothom, amb independència de l’origen, el gènere, la raça, la religió i altres diversitats socials o culturals.

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats