FAPAC

Què fem

Oferim suport a les AMPA per facilitar la seva activitat, actuem com agent d'influència social i política perquè s'escolti la veu de les famílies, i fomentem la participació associativa.

 

OFERIM SUPORT A LES AMPA

 • ASSESSORAMENT.  Suport a les AMPA per facilitar la seva activitat i la consecució dels seus objectius.
 • ASSEGURANCES
  • Responsabilitat civil: Totes les AMPA federades disposen d'aquesta assegurança que cobreix totes les seves activitats i la d'aquelles persones delegades que la realitzen, siguin assalariades o no. Més informació.
  • Accidents: Assegurança a la mida de les AMPA i de contractació voluntària, però recomanable si es realitzen activitats. Cobreix tots els accidents ocasionats durant la realització d'activitats extraescolars al llarg de l'any. Més informació
 • FORMACIÓ.  Recursos formatius dirigits als pares i mares com a membres de la comunitat escolar i com a responsables de l'educació dels seus fills i filles. Oferta formativa a mida d'equips directius, docents, responsables d'educació i administracions. Formació associativa i formació en habilitats educatives.
 • IMPULS A PROJECTES i actuacions d'interès per a les AMPA. Desenvolupament de projectes sorgits de les necessitats detectades: relació família-centre educatiu, èxit escolar, acollida nouvinguts, parentalitat positiva, etc.

 

ACTUEM COM AGENT D'INFLUÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA

 • RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ.  Exercim com a interlocutor del moviment associatiu amb les diferents administracions públiques i agents educatius en el conjunt del territori per tal de fer el seguiment de les polítiques educatives i incidir-hi.
 • RELACIONS INSTITUCIONALS.  Mantenim contactes amb entitats i institucions per enfortir l'acció de les AMPA i crear sinèrgies en les seves actuacions.
 • PRESÈNCIA EN ORGANISMES.  Col·laborem en diversos organismes i consells assessors que depenen de l'administració. A més, formem part del MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) i de la Lliga per la Laïcitat.
 • CONVENIS DE COL·LABORACIÓ.  Actuem en col·laboració amb altres entitats del món educatiu com la Federació Catalana de Tenis, Fundació Catalana de l'Esplai, Escoltes Catalans, Moviment Laic i Progressista.
 • ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ:
 • Consell Escolar de Catalunya: organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dintre de l'ambit de l'Administració de la Generalitat.
 • Consell Escolar Municipal: òrgan de participació de la ciutadania en l'àmbit de l'educació. Representa la comunitat educativa de la ciutat.
 • Consell Escolar Municipal de Districte: actuen com a consells escolars municipals en l'àmbit del seu territori i en les competències en matèria educativa descentralitzades en els districtes municipals.
 • Consells Escolars Territorials: òrgan de participació on es tracten temes diversos sobre temes educatius. CET Lleida, CET Girona, CTE Tarragona, CTE Terres de l'Ebre, CTE Catalunya Central, CTE Baix Llobregat, CTE Barcelona Comarques, CTE Maresme-Vallès Oriental, CTE Vallès Occidentl, Consell Municipal de Barcelona. 
 • Consell de Salut: òrgan de consulta i participació en el qual s'analitzen i formulen propostes sobre polítiques socials i de salut.
 • Comissió d'Escolarització Bressol, Primària i Secundària: garanteixen el compliment de les normes sobre admissió de l'alumnat i la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés de gestió de llocs escolars.
 • Taula de Federacions: és un espai de reunió de les Federacions de Mares i Pares impulsat per la Direcció d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa: FAPEL (Federació d'associacions de mares i pares d'escoles lliures de Catalunya), FAMPADI (Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes amb discapacitat intel·lectual), FAPAES (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes d'ensenyament de secundària de Catalunya), CCAPAC (Confederació cristiana d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya) i FAPAC

 

FOMENTEM LA PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA

 • COMUNICACIÓ. Desenvolupament de recursos útils per a les AMPA a través de publicacions, web i altres canals de comunicació.
 • FUNCIONAMENT. Creació d'espais de coordinació i treball comú entre les AMPA.
 • PARTICIPACIÓ. Anàlisi i reflexió sobre el moviment associatiu d'AMPA.

 


FAPAC. Tots els drets reservats