FAPAC

Normativa

La normativa d'interès per a les AMPA està relacionada amb els documents per a l'organització i la gestió dels centres. La trobareu en el web del Departament d'Ensenyament. 
 
1) ESCOLES RURALS I ZONES ESCOLARS RURALS, en ell es diu:
 
En el document s'explica què és un PEC (Projecte Educatiu de Centre) i què és un PEZ (Projecte Educatiu de ZER), quin són els òrgans de govern i d'organització. Entre ells es comenta que “el consell escolar de la ZER és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de la ZER“.
 
Podeu consultar el document complet a la Normativa Escoles rurals ZER
 
2)  PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA, en ell es diu:
 
“El director o directora del centre ha d'impulsar estratègies per dinamitzar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar, adaptades a les seves característiques i particularitats” i “El grau i la qualitat d'aquesta participació són un element clau per assolir un centre educatiu de qualitat“
 
Podeu consultar el document complet a la Normativa Participació comunitat
 
3) CONSELL ESCOLAR DE ZER
 
En l'apartat del departament d'ensenyament relatiu a consells escolars dels centres públics podem trobar quines són les funcions I la composició del Consell Escolar de  ZER. Sobre les famílies exposa que al consell ha de participar “Un o una representant del sector de mares i pares de cadascun dels centres que integren la ZER.“ I una de les seves funcions és “Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. “
 
Podeu consultar la resta d'Informació relativa al consell escolar
 
4) DECRET 102/2010, 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
 
En la disposicó quinzena es parlen de les condicions de centre únic per a les zones escolars rurals, especificant en les característiques de la ZER, parlant del consell escolar de ZER I a més especifica que “Cadascuna de les escoles que integren la ZER té consell escolar.” “La composició del consell escolar de cada escola ha de garantir la representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat escolar.”
 
 
5) ALTRES NORMATIVES (En construcció)
 
 
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats