FAPAC

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars estan definides pel Departament d'Educació com “aquelles adreçades a l'alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l'activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar”. Per tant, acompleixen les funcions socials següents:

  • D'una banda, asseguren atenció i protecció als infants quan l'escola ha tancat i la família no se'n pot fer càrrec encara.
  • D'altra banda, proporcionen als infants unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l'escola.
  • Finalment, en alguns casos esdevenen una eina de compensació de les desigualtats socials, culturals i econòmiques

Actualment les activitats extraescolars no compten amb una normativa específica que les reguli. Es mencionen a la "Llei d'Educació de Catalunya", que les considera part de les activitats de lleure, i "reconeix el valor educatiu i socialitzador de les activitats de lleure i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d'igualtat". A més reconeix com a part de la comunitat educativa dels centres a "les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius". Dedica el capítol VI del Títol III, articles 39, 40 i 41 al tema de l'educació en el lleure, i en particular l'article 41 parla de l'equitat a l'accés a les activitats de lleure:

 

Article 41

 

 

Les administracions públiques han d'establir mesures de foment per a garantir que tots els alumnes puguin participar en els plans i programes socioeducatius i en les activitats d'educació en el lleure en condicions d'equitat, sense discriminació per raons econòmiques, territorials, socials, culturals o de capacitat.

 

 

De l'estudi fet per a FaPaC juntament amb la Fundació Catalana de l'Esplai, Eduquem més enllà de l'horari lectiu, s'aporten les següents recomanacions per les activitats extraescolars:

1 Establir acords o convenis de col·laboració entre l’escola i les entitats sense afany de lucre, sempre que sigui possible i s'asseguri la qualitat educativa. Els convenis poden ser molt diversos, i sempre han de comportar un contracte signat on s'explicitin els compromisos i les responsabilitats de cadascú:

  • Acord entre l'escola i el centre d'esplai del barri, incorporant l'entitat de lleure al consell escolar amb veu.
  • Acord entre l'escola i una entitat de serveis vinculada al moviment d'esplai, quan no hi ha un centre d'esplai al mateix barri.
  • Acord entre l'Administració Pública, les AMPA i el moviment d'esplai (centres d'esplai, entitats de servei) per atendre les necessitats del conjunt del territori.

2 Plantejar-se la possibilitat de crear una entitat de lleure en el si de l'escola, quan no existeix la possibilitat d'establir convenis amb cap entitat del barri o del moviment d'esplai, de manera que pugui assumir la gestió professionalitzada de les activitats extraescolars. A aquest efecte, plantegem potenciar la figura d'un mestre en comissió de serveis o bé la figura d'un educador social dedicat a estructurar, coordinar i dinamitzar el projecte d'extraescolars en un centre educatiu.

3 Implicar l'Administració Pública en els ajuts, infrastructura, reconeixement i difusió de les activitats. Per exemple:
signant convenis de col·laboració que comportin ajuts econòmics, de cessió de locals o de manteniment, d'ús d'espais públics com ara parcs urbans, piscines o poliesportius...

  • convidant els representats dels poders públics a col·laborar directament amb les entitats, per exemple, formant part dels òrgans assessors...
  • fomentant la difusió dels projectes i iniciatives a través dels mitjans de comunicació locals (ràdio, premsa, fullets, cartells publicitaris institucionals, rètols dels carrers...)

4 Rendibilitzar els esforços entre les diferents iniciatives no-lucratives d'un territori, de manera que es poguessin coordinar les activitats extraescolars de diverses escoles entre si, o de les escoles i els centres d'esplai, afavorint la barreja dels infants entre diverses escoles i la realització d'activitats minoritàries que no es podrien dur a terme només des d'una iniciativa.

5 Informar i formar les famílies i l'entorn sobre la funció educativa de les activitats extraescolars. Per exemple, a partir de:

  • Informació i debat a les reunions generals de mares i pares i reunions de classe a començament del curs escolar
  • Reflexió entre les famílies sobre l'espai extraescolar, que és raonable i que no

 


FAPAC. Tots els drets reservats