FAPAC

Assemblea general

(Aquest article ha estat estret de la publicació Eines d'AMPA - FaPaC)

L'assemblea és l'òrgan suprem de govern de l'associació. Perquè l'associació pugui actuar amb eficàcia i posar en pràctica les seves decisions i projectes; aquesta delega en els òrgans directius (junta directiva) les seves funcions amb plenitud de facultats, entre assemblea i assemblea.

Organització d'una assemblea

Una assemblea té vàries funcions: ser un lloc de reunió on els membres poden intercanviar informació, obtenir informació i establir tot tipus de contactes informals; desenvolupar en els participants un sentiment de pertinença, deAssemblea cohesió ambl'associació i complir amb els estatuts en tot el relacionat a l'obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

 

Funcions de l'assemblea general

Des d'un punt de vista merament formal, les funcions de l'assemblea són:
  - Rebre informes de la junta directiva i d'altres òrgans escollits.
  - Debatre i aprovar el pla d'actuació i pressupost de l'associació.
  - Eventualment debatre i votar esmenes als estatuts de l'associació.
  - Debatre i votar temes d'objectius i estructura de la pròpia associació.
  - Triar (o renovar) als membres de la junta directiva per al següent període.

Principals normes per organitzar una assemblea

  - Notificació per escrit de l'assemblea que inclogui:
     a) Qui pot assistir, qui vota.
     b) Procediment per presentar esmenes o propostes, incloent la data límit de presentació.
     c) Normes per proposar candidatures i escollir als membres de la junta directiva.
     d) Ordre del dia de l’assemblea: temes a tractar.

Elecció de la junta directiva o renovació

La junta directiva s’ha de triar durant l'assemblea. Els estatuts de l’associació especifiquen el procediment per portar a terme l’elecció així com la renovació dels càrrecs. Els càrrecs s’exerceixen sense cap tipus de remuneració econòmica.
El resultat de l’elecció s’ha de donar a conèixer en la mateixa assemblea i desprès a la resta de socis.

Què passa quan dimiteix la junta actual i a l’assemblea no surt ningú que vulgui formar part de la Junta Directiva?

En aquestes ocasions, el procediment aconsellable és que es creï una junta gestora (que no és el mateix que una junta directiva), la qual tindrà les funcions que l’assemblea li encomani, però entre elles hauria de fer: encarregar-se de les gestions mínimes necessàries per la continuïtat de les activitats de l’AMPA, convocar en un període màxim d’un mes una nova assemblea, però aquesta vegada seria una assemblea extraordinària, amb un únic tema a tractar: elecció de junta directiva.

Prendre acta de l'assemblea

Aquesta és una tasca molt important que no s'ha d'oblidar. El secretari és l’encarregat de recollir les idees i plantejaments exposats a l’assemblea, i per descomptat els acords presos durant la reunió.L'acta de l'assemblea, sobre tot les decisions i el resultat de les eleccions, hauria d'enviar-se tan aviat com fos possible a totes aquelles persones que van assistir a l'assemblea. Idees per fer una assemblea activa i participativa:
  - Quan s’obre la reunió és important que cada membre de la junta es presenti comentant breument les tasques que porta a terme a la junta i que ho faci d’una manera positiva i engrescadora.  El president pot anar introduint a cada persona. No és aconsellable que solament  parli el president i la resta calli ja que els socis assistents s’aniran amb la idea d’una junta poc participativa i excessivament centrada en la figura del president.
  - Intentem evitar explicacions massa llargues i amb molta informació important però poc atractiva. Per tant, tota la informació que pugui ser donada per escrit (balanços comptables, memòries i projectes d’activitats, pressupostos, etc.) és millor donar-la per escrit i en tot cas comentar-la.
  - Intentem crear les condicions per que els assistents es sentin identificats amb allò que diu la junta i s’animin a participar. Podem plantejar un treball per petits grups (4 o 5 persones) durant 10 minuts amb una posada en comú/debat final. Podem plantejar moltes qüestions: “L’any vinent volem fer xerrades sobre temes educatius, quines xerrades us agradaria fer?”, “Aquest curs hi haurà eleccions al consell escolar, quines idees ens podeu donar per fer un bon procés electoral?”, “Quin consell ens podeu donar per millorar el funcionament de l’AMPA.” Aquestes dinàmiques no són tan complicades com semblen i serveixen per que els pares i les mares es coneguin i estableixin vincles al voltant d’interessos i necessitats comunes. També per la junta tot el que puguin pensar, suggerir, opinar els socis pot convertir-se en una informació molt valuosa si som capaços d’aprofitar-la. Intentem crear dinàmiques de participació com aquestes.
  - Alguna vegada es pot programar al final de la assemblea una xerrada curta (30 minuts màxim) amb un tema d’interès o invitar a una persona coneguda que pugui plantejar algun tema que preocupi als pares.
 - Algunes juntes al final de l’assemblea inviten als pares a prendre un petit refrigeri amb pica pica, preparat prèviament. Aquests espais de relació social de caràcter més informal són molt ben valorats per tothom ja que permeten un coneixement més proper i personal de l’associació i de les persones que la composen. Aquests moments els podem aprofitar per parlar tranquil·lament amb alguns pares i mares que intuïm que poden implicar-se o interessar-se per l’AMPA i qui sap, seran futurs membres de junta.


FAPAC. Tots els drets reservats