2019-09-25T20:26:24+02:00

Estudi sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic


L’estudi sobre la contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic respon a la voluntat d’esbrinar si s’està produint un cofinançament del sistema d’educació pública, fer paleses les possibles conseqüències que se’n puguin derivar i conèixer la transparència de recursos privats al sector públic per poder analitzar la manca d’inversió del Departament d’Educació.

A més d’un possible copagament per part de les famílies, també permet observar si realment s’està produint una tendència cap a un major grau de desigualtat entre els centres educatius públics com a conseqüència d’un factor econòmic. És a dir, aquelles AMPA/AFA que pertanyen a centres educatius on les famílies disposen d’una certa estabilitat econòmica contribueixen a millorar la qualitat i el rendiment del centre educatiu en detriment d’aquells altres on el gruix de les famílies disposen de menys recursos econòmics: allà on els recursos de les escoles no arriben, són les famílies les que col·laboren econòmicament per mantenir les condicions anteriors.

2019-09-25T20:02:48+02:00

L’educació inclusiva: eina per a la justícia social. Curs en línia


Aquest projecte té per objectiu posar a l’abast de tota la comunitat educativa un recurs normatiu en educació inclusiva des d’una perspectiva transversal, entenent que el Dret humà a l’educació s’ha de garantir en condicions d’igualtat i equitat, adaptant-se a les necessitats i capacitats de la diversitat de l’alumnat, independentment del seu origen, ètnia, gènere, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.

L’eix vertebrador del projecte és el desenvolupament i posada en marxa d’un curs en línia sobre educació inclusiva impulsat per la FaPaC. En aquest curs estan implicades persones, universitats i entitats que treballen l’educació inclusiva des d’una perspectiva transversal.

El curs estarà disponible al llarg del 2020 per a totes aquelles persones que vulguin transformar l’educació en realment inclusiva i en qualsevol context educatiu (aula, activitats de l’AMPA, lleure, entorn social…). És posarà a disposició de l’alumnat recursos, materials innovadors i la possibilitat de realitzar projectes educatius inclusius.

2019-09-25T20:06:07+02:00

Promoció de la convivència i cohesió social al Districte IV de Badalona a través de les AMPA/AFA


Aquest projecte treballa la convivència i la cohesió social dels barris del Districte IV de Badalona i promou el seu teixit associatiu.

Aquest projecte contempla una diagnosi socioeducativa de les AMPA/AFA implicades, un treball d’acompanyament associatiu de les AMPA/AFA del districte per a que esdevinguin entitats fortes amb capacitat per treballar per la cohesió social i, per tant, millorin la convivència d’aquests barris des de la base.

2019-10-14T17:14:50+02:00

Superem barreres: Tothom a l’AMPA/AFA


El projecte “Superem barreres: Tothom a l’AMPA/AFA” dóna continuïtat al projecte “Tothom a l’AMPA” que des de 2009 està realitzant la FaPaC.

Actualment el projecte s’ha enfocat per trencar amb les dificultats amb què es troben moltes famílies, especialment les migrades, per participar en el sistema educatiu català. Aquest projecte vol superar tan les barreres que genera el propi sistema educatiu com les culturals.

Aquest projecte es du a terme mitjançant el curs formatiu “Tothom a l’AMPA/AFA” que es realitza en AMPA/AFA prèviament seleccionades de diferents punts de Catalunya que tenen amb un alt percentatge de famílies de procedències diverses i amb ganes de treballar des d’una perspectiva intercultural la participació de totes les famílies.

2019-09-25T20:12:07+02:00

Plans d’enfortiment


Aquest projecte està pensat per a activar AMPA/AFA que es troben en una situació associativa de debilitat o fragilitat. El projecte s’implementa a nivell global d’una població o barri i, en casos puntuals, per en AMPA/AFA concretes.

En primer lloc, des de l’àrea de Observatori de dades de la FaPaC, es realitza una diagnosi de la situació socioeconòmica i socioeducativa per a copsar l’entorn i veure com aquest condiciona la situació dels centres educatius i AMPA/AFA on s’ha de realitzar la intervenció. Posteriorment s’elabora el pla d’intervenció adaptant-se a la realitat i necessitats de les

AMPA/AFA del territori. L’objectiu final és la formalització d’AMPA/AFA allà on no n’hi ha o l’activació d’aquestes si ja estan constituïdes.

En l’actualitat s’estan realitzant “Plans d’enfortiment” a les ciutats de Vilanova i la Geltrú, Mataró, Vilafranca del Penedès i Viladecans, als districtes de Pubilla Casas i Can Serra de L’Hospitalet de Llobregat i a algunes AMPA/AFA de la ciutat de Barcelona.

2019-09-25T20:14:31+02:00

Educació amb perspectiva feminista


Aquest projecte té per objectiu promoure la creació de comissions mixtes de gènere als centres educatius de Catalunya per a que posteriorment elaborin un protocol de gènere per cada centre. Això es durà a terme mitjançant un procés de debat i intercanvi d’experiències. Al mateix temps, el projecte es proposa sensibilitzar en l’educació amb perspectiva feminista i en els drets de persones LGTBI.

Actualment el projecte, s’ha posat en marxa i promou les comissions mixtes als centres educatius del barri de Gràcia. Es tracta d’un pla pilot que marcarà el full de ruta de com crear una comissió mixta sobre perspectiva de gènere des de l’AMPA/AFA i així poder-ho fer extensiu arreu del territori.

2019-09-25T20:18:50+02:00

L’Escola Rural activa i decidida


Aquest projecte té per objectiu la dinamització del territori i el foment de la participació en les zones rurals. Des de la FaPaC fa anys que es treballa amb la realitat de l’Escola Rural per tal de conèixer i mostrar les característiques de l’escola rural i donar una resposta dinàmica a les realitats de cada territori. Mitjançant la creació d’espais de debat i xarxa, es fomenta l’interès i el compromís en les realitats rurals.

Un dels objectius del curs 2019-2020 és la realització de dues jornades de l’escola rural en les que es vol fer partícip als diversos actors educatius de cada territori. Aquest any es treballarà, concretament, amb els territoris de Terres de l’Ebre i Lleida Pirineus.