QUÈ ÉS UNA ESCOLA RURAL?

A l’Escola Rural se la coneix com l’Escola de les tres “P”: petita, de poble i pública. És sobretot una escola arrelada al territori. L’escola rural (antigament escola de poble, ja que hem de tenir present que hi ha escoles rurals en ciutats) és una escola que no arriba a tenir tots els nivells educatius, malgrat tenir o estar en disposició d’acollir-ne tots. Són escoles que no arriben a tenir una aula per a cadascun dels nivells, fet que permet l’organització d’una escola graduada.

L’escola rural la podem classificar segons la seva dimensió en:

Escola unitària: disposa d’una a tres unitats per atendre a tots els nivells educatius d’educació infantil i primària.

Escola cíclica: és la que disposa de més de tres unitats per atendre a tots els nivells educatius d’infantil i primària però que no arriba a oferir una aula per nivell.

QUÈ ÉS UNA ZER?

Una ZER és una Zona Escolar Rural i coordina les escoles amb uns criteris organitzatius i educatius encarats a optimitzar i rendibilitzar al màxim els recursos humans i materials de què disposem. Les zones escolars rurals són institucions escolars de caràcter públic formades per l’agrupació d’escoles d’educació infantil i primària.

Malgrat el Decret d’autonomia de centres (amb els efectes que determina aquella disposició), les ZER es consideren com un centre únic i es respecta la identitat jurídica de les escoles que la integren. Així doncs, totes les escoles agrupades en una ZER comparteixen el PEZ (projecte educatiu de ZER), les NOF (normes d’organització i funcionament), la programació i la memòria general anual, que han de respectar la singularitat de cadascuna de les escoles.

Més informació: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/escolarural/

QUÈ SÓN ELS AGRUPAMENTS FUNCIONALS?

Un agrupament funcional és un conjunt de centres públics unitaris i cíclics d’educació infantil i primària que comparteixen recursos humans. Semblen ZER però no ho són ja que no tenen estructura jurídica pròpia, no comparteixen projectes ni cap altre instrument de gestió ni òrgan de govern.

NORMATIVA

La normativa d’interès per a les AMPA està relacionada amb els documents per a l’organització i la gestió dels centres. La trobareu en el web del Departament d’Ensenyament:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/escolarural/normativa/