Junta directiva
Estatuts
Junta directiva
Estatuts
  • Els Estatuts són una eina clau i molt important per a tota associació, també per a l’AMPA, ja que estableixen el règim legal del seu funcionament.
  • Són requerits per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
  • Han d’estar legalitzats i inscrits en el Registre d’Associacions de la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya, amb el seu corresponent número de registre.

ESTATUTS NOVA CREACIÓ

En el moment de la creació de l’AMPA, és obligatori redactar uns Estatuts, ja que regiran la nostra associació. Posem a la vostra disposició un model.

> Descarregueu MODEL ESTATUTS (pdf) / MODEL ESTATUTS (word)

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

Els mateixos estatuts han d’establir en la seu redactat el procediment de modificació dels mateixos, que necessàriament ha d’incloure la convocatòria d’una assemblea general amb l’únic punt de l’ordre del dia d’aprovació de la modificació d’estatuts.

Una vegada aprovada en assemblea general de socis alguna modificació en els estatuts de l’AMPA, s’ha de seguir el següent procediment legal:

Fer una SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ dels nous estatuts al Registre d’entitats jurídiques, a la qual s’acompanyarà:

  • Acompanyar un CERTIFICAT DE L’ACORD de l’assemblea general extraordinària en el qual figuraran els articles modificats, signats pel secretari -amb el vistiplau del president- (ambdós signants hauran de figurar amb els seus càrrecs respectius en el protocol del registre d’associacions).
  • Acompanyar un EXEMPLAR DELS ESTATUTS ORIGINALS, AMB LES MODIFICACIONS introduïdes al text, i a l’acabament una diligència en la qual el secretari -amb el vistiplau del president- certifiqui que els estatuts són els aprovats a l’assemblea general extraordinària de la data (cal posar la data).

Posem a la vostra disposició un model.

> Descarregueu MODEL MODIFICACIÓ ESTATUTS (pdf) / MODEL MODIFICACIÓ ESTATUTS (word)

ACLARIMENTS A ALGUNS CAPÍTOLS DELS ESTATUTS

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 2: Aquests objectius, que s’han de considerar bàsics, es poden ampliar amb d’altres que estiguin compresos en el marc de la normativa educativa.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 9 apartat 2: Pot ser un % inferior.

Article 12: S’entén com a membre la persona inscrita com a sòcia i, per tant, amb quota abonada. Podria donar-se el cas que pare i mare fossin tots dos socis, perquè ambdós haurien pagat la quota, o perquè s’ha acordat en assemblea general que la quota del segon soci de la mateixa família sigui 0. Si es vol que es pugui comptabilitzar el vot delegat no és suficient amb fer esment, en els estatuts ha de constar el procediment per fer la delegació de vot. Si s’ha d’omplir una butlleta, si hi ha limitació en la delegació de vot, etc.

Capítol IV. La Junta directiva

Article 13: Es pot indicar que els membres de Junta poden ser retribuïts per tasques distintes de l’exercici del càrrec en la Junta. El nombre de membres   retribuïts no pot superar la meitat dels que integren aquest òrgan. Si no volem que en un futur els membres de la Junta puguin realitzar tasques remunerades per l’entitat, ho podem prohibir expressament als estatuts.

Article 14 apartat 1: Com a màxim són 5 anys i FaPaC en recomana 3 com a mínim.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24: Si en té patrimoni fundacional, cal indicar la quantitat en què es valora.

Article 27: L’exercici econòmic també pot coincidir amb l’any natural.