La junta directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’associació. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habiltitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

ELECCIÓ NOVA JUNTA DIRECTIVA

 • La junta directiva ha de ser aprovada en assemblea general de socis mitjançant una votació, segons diuen els estatuts de les associacions. No existeix un procediment establert legalment per a l’elecció de la nova junta directiva.
 • És necessari informar sempre els associats que s’ha de fer aquesta elecció de nova junta, especificant que tots els socis es poden presentar.
 • Cada associació de pares ha d’organitzar el procés com millor hi vagi: hi ha AMPA que estableixen un termini per presentar candidatures i AMPA que no ho fan.
 • Qualsevol canvi en la composició de la junta directiva s’ha de notificar al Registre d’entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. S’ha de fer un certificat que juntament amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’entrar per un registre de la Generalitat, i es pot fer:
  • al mateix Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
  • en una oficina de Benestar Social
  • en qualsevol altre registre de la Generalitat de Catalunya.
 • S’ha de presentar una sol·licitud i un certificat de la composició de la nova junta. El certificat  ha d’anar signat pel president/a  entrant i sortint i el/la  secretari/ària  entrant i sortint. Si això no és possible o els càrrecs sortints no són els que consten al Registre d’Entitats és necessari que el/la president/a o el/la secretari/ària portin el certificat personalment al Registre i facin l’acceptació del càrrec allà mateix. També es pot fer l’acceptació del càrrec davant notari i fer l’entrada del certificat i la notificació del notari per qualsevol registre de la Generalitat.

> Per comunicar el canvi de Junta Directiva entreu aquí.

Si no hi ha ningú que vulgui ser membre de junta, s’ha de dissoldre l’associació?

Si ningú es presenta per ser membre de junta en una assemblea general de socis, es pot crear una comissió gestora amb la finalitat de trobar persones que vulguin formar part de la junta, i després convocar l’assemblea general per ratificar els càrrecs.