Si al vostre centre voleu crear una AMPA és important que seguiu els següents passos:

DECIDIR EN ASSEMBLEA LA CREACIÓ DE L’AMPA

La creació de l’associació per part d’un grup de pares i mares s’ha de decidir en assemblea.

Cal tenir present que una associació és una persona jurídica, constituïda conforme a dret, per la qual tres o més persones naturals posen en comú, sense ànim de lucre i de manera permanent o temporal, els seus coneixements o la seva activitat, al servei d’uns fins determinats i lícits.

D’aquesta reunió sortirà l’Acta Fundacional, on apareguin les signatures originals de tots els socis fundadors (tres persones com a mínim), detallant els noms, cognoms, DNI i domicilis respectius.

> Descarregueu MODEL ACTA FUNDACIONAL

> En l’acta hi han de constar TRES ACORDS:

  1. Constitució de l’Associació. S’ha de consignar concretament la denominació social, que haurà de coincidir exactament amb la que figuri als Estatuts
  2. Aprovació dels Estatuts. S’hi farà constar la data de la reunió.
  3. Composició de la Junta Directiva.

REDACTAR UNS ESTATUTS

L’AMPA es regeix segons els seus Estatuts. Cal recordar que:

  • Han d’anar datats (data de l’Acta fundacional)
  • Han de contenir, a la part final, la signatura del president i del secretari de la junta directiva.
  • S’han de presentar sense rectificacions ni ratllades.

> MÉS INFORMACIÓ

Recordeu:

  • El nom de l’AMPA que figuri als Estatuts ha de ser exactament igual al que figuri a l’Acta de l’assemblea fundacional de l’AMPA, o a l’assemblea en què es canvii alguna cosa dels Estatuts. Si es vol utilitzar també una forma abreujada del nom complet de l’associació, cal fer-ho constar també als Estatuts.
  • Convé redactar i aprovar també un reglament de règim interior de l’AMPA que desenvolupi amb detall tot allò que estableixen els Estatuts. Ha de contemplar especialment allò referent a l’organització i funcionament diari i ordinari de les activitats previstes per l’AMPA.

DEMANAR UNA AUTORITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

S’ha de demanar autorització, per escrit, a la direcció del centre per poder incloure com a domicili social l’escola als estatuts de l’AMPA.

FER LA INSCRIPCIÓ DE L’AMPA EN EL REGISTRE D’ASSOCIACIONS

Per inscriure una associació al Registre d’entitats jurídiques s’ha de fer una sol·licitud d’inscripció dirigida al conseller de Justícia (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques). La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia perquè sigui segellada.

> Descarregueu SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Quan descarreguem la sol·licitud ja omplenada ens informa de la taxa a pagar i l’entitat bancària.

> DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

Juntament amb la sol·licitud d’inscripció s’ha de portar la documentació legal de l’entitat, l’ acta fundacional i els estatuts i també s’ha d’adjuntar l’autorització per fer servir el centre com a seu social de la direcció del mateix centre i el comprovant de pagament de la taxa corresponent.

> ON FER LA INSCRIPCIÓ?

Tota la documentació s’ha de portar: